Vedtægter: Roskilde Pibeklub.

§ 1. Klubbens navn er Roskilde Pibeklub, og dens hjemsted er Roskilde Kommune.

§ 2. Klubbens formål er:

a) At klubbens medlemmer får mulighed for at dele deres glæder omkring piber og tobak med andre.
b) At give medlemmerne mulighed for at udvide deres kendskab til piber og tobak samt deres historie.
c) At udveksle erfaringer med andre pibeklubber i ind– og udland.
d) At arrangere lokalmesterskaber i langtidsrygning

§ 3. Som medlem kan optages enhver, der enten ryger pibe eller har interesse for piber. Optagelse som medlem sker efter forudgående henvendelse til klubbens bestyrelse. Eventuel eksklusion af et medlem kan vedtages af en generalforsamling, når et eller flere medlemmer stiller skriftlige forslag herom. Afstemningen er skriftlig.

§ 4. Medlemskabet betales forud og betalingen sker via bank. Kontingentet for det følgende år fastsættes på den ordinære generalforsamling. Kontingentet opkræves årligt til betaling d. 12. december. Kontingent indbetalt efter 1. oktober er gældende for følgende kalenderår. Kontingentrestance medfører automatisk udelukkelse af klubben.

§ 5. Udmeldelse og flytning skal meddeles bestyrelsen. Udmeldelse er effektiv for følgende 01. januar.

§ 6. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden den 31. marts og indvarsles af bestyrelsen med mindst en måneds varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem efter den opgivne adresse. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling optages følgende:

a) Valg af dirigent
b) Beretning om klubbens virksomheder i det forløbne år
c) Fremlæggelse af revideret regnskab, herunder fastsættelse af næste års kontingent
d) Behandling af indkomne forslag
e) Valg af bestyrelse
f) Valg af revisorer og to suppleanter
g) Eventuelt

Forslag fra medlemmer må, for at komme til behandling og afgørelse på den ordinære generalforsamling, indgives skriftlig til bestyrelsens formand senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 7. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter en beslutning af en generalforsamling eller af bestyrelsen eller efter en skriftlig begæring rettet til bestyrelsens formand fra mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer med opgivelse af det forslag, der ønskes behandlet af generalforsamlingen. Bestyrelsen foretager indvarsling med 14 dages varsel senest otte dage efter modtagelsen af begæringen.

§ 8. Stemmeberettigede på en generalforsamling er ethvert medlem, der har betalt forfalden kontingent. Der kan stemmes ved skriftlig fuldmagt. Stemmeafgivningen sker ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, når én af de fremmødte forlanger det. Afgørelse på generalforsamlingen træffes ved stemmeflertal. Til vedtagelser af beslutninger om lovændringer fordres, at mindst halvdelen af klubbens medlemmer er til stede og, at beslutningen vedtages af mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt det fornødne antal medlemmer ikke er til stede, forelægges forslaget for en ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelse til denne sker efter reglerne i §7. På denne generalforsamling afgøres forslaget ved almindelig stemmeflerhed.

 

§ 9. Klubbens daglige drift varetages af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen, således at formanden og 2 medlemmer vælges på lige årstal, og kasserer og 1 medlem vælges på ulige årstal. Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand og sekretær umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder afholdes efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer er til stede. Afgørelse træffes ved stemmeflertal. Hvis stemmerne står lige, gør formandens stemme udslaget. Sekretæren fører mødereferat over generalforsamlingens og bestyrelsens beslutninger, samt over bestyrelsesmødernes hovedpunkter. Bestyrelsen er ulønnet, dog kan værten få et beløb af klubbens kasse til delvis dækning af udgifter ved bestyrelsesmødet. Beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

§ 10. Klubbens midler indsættes i bank eller sparekasse og/eller på girokonto. På klubbens konti kan hæves ved underskrift af formanden eller kassereren. Foreningen hæfter kun med den til enhver tid værende formue. Medlemmerne hæfter kun med deres kontingent.

§ 11. Regnskabsåret er kalenderåret. Til at revidere regnskabet vælges på den ordinære generalforsamling to revisorer og to suppleanter for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 12. Klubbens ophør kan kun vedtages efter regler, som er anført i § 8. Ved klubbens ophør skal en evt. overskydende formue tilfalde en velgørende organisation efter bestyrelsens valg. Beslutningen om valg af beløbsmodtager skal være enstemmig.